120

Нийт бүртгэлтэй сурагчдийн тоо

16

Нийт хичээлийн төрөл

336

Нийт хичээлийн тоо